top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI – Prvi mentor.

 

1. Splošno

Zavod Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana matična številka: 1446550000 (v nadaljevanju: »AmCham Slovenija«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te Politike zasebnosti.

AmCham Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki dijakov/dijakinj ali študentov/študentk  ki bodo sodelovali v programu Prvi mentor.

Ti osebni podatki vključujejo: ime in priimek, elektronski naslov, naziv, šolo, datum rojstva, morebitne video posnetke, fotografije, karierne interese, ter življenjske zgodbe.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

AmCham Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

 • Obdelava osebnih podatkov za namen sodelovanja v programu Prvi mentor.

 • Za namen sodelovanja v programu Prvi mentor se obdelujejo naslednji osebni podatki dijaka/dijakinje oziroma študenta/študentke: ime in priimek, elektronski naslov in šola. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za sodelovanje v programu.

 • Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da AmCham Slovenija ne bo mogel zagotoviti dostopa do navedenega programa.

4. Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Naslednji osebni podatki: ime in priimek, naziv, elektronski naslov, šola ter poštni naslov se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani storitev in produktov AmCham Slovenija, kot npr.: pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice o dejavnostih AmCham Slovenija, in vabila na družabne.

Če to zahteva zakon, bo AmCham Slovenija prosil uporabnika, da mu odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na elektronski naslov AmCham Slovenija office@amcham.si ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsaki elektronski pošti AmCham Slovenija, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

 

5. Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko AmCham Slovenija obdeluje z namenom, da bi izpolnil zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

 • Obdelava osebnih podatkov za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje AmCham Slovenija ali tretja oseba, če tak zakoniti interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

 • Osebne podatke uporabnika lahko AmCham Slovenija obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov AmCham Slovenija, da bi zaščitil pravice in interese AmCham Slovenija, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Statutu AmCham Slovenija in pravilnikov, ki so priloge k Statutu AmCham Slovenija, ali za namene reorganizacije AmCham Slovenija.

6. Komu posredujemo osebne podatke?

AmCham Slovenija lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

 • ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za AmCham Slovenija in omogočajo AmCham Slovenija, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za člane in druge uporabnike, izboljšanje storitev, ki jih izvaja AmCham Slovenija, optimizacija spletne strani, obdelava plačil z debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih AmCham Slovenija. AmCham Slovenija sodeluje samo s tistimi ponudniki storitev, ki zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

 • ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za AmCham Slovenija in omogočajo AmCham Slovenija, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko socialnih omrežij, kot npr. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube in Google. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih AmCham Slovenija. AmCham Slovenija sodeluje samo s tistimi ponudniki storitev, ki zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

 • družbi AmCham Business Solutions d.o.o., ki jo je ustanovil AmCham Slovenija, zato da lahko prihodke iz dejavnostih družbe AmCham Business Solutions d.o.o. uporablja izključno za financiranje programov AmCham Slovenija;

 • oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu, ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih AmCham Slovenija; (ii) zaščito in zasledovanje pravic AmCham Slovenija, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti AmCham Slovenija, drugega uporabnika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Statutu AmCham Slovenija in pravilnikov, ki so priloge k Statutu;

 • strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije AmCham Slovenija, pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.

Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Tretje Države“).

AmCham Slovenija se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovil uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. Za pridobitev kopije ustreznih zaščitnih ukrepov prosim pošljite elektronsko pošto na office@amcham.si.

 

7. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

 • Uporabnik lahko od AmCham Slovenija zahteva izvajanje naslednjih pravic:

 • pravica dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;

 • pravica prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;

 • pravica ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;

 • pravica do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:

  • osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;

  • uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;

 • uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;

 • so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;

 • osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo AmCham Slovenija v skladu z zakonom;

 • pravica do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:

  • uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča AmCham Slovenija, da preveri točnost osebnih podatkov;

  • je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

 • AmCham Slovenija ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:

AmCham Slovenija

Dunajska cesta 156

1000 Ljubljana

E-pošta: office@amcham.si

Telefonska št.: +386 8 205 13 50

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o uporabniškem imenu in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

Če bo uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo AmCham Slovenija upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komunicirala z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

8. Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo obdelani dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega razmerja, ki začne veljati od trenutka, ko uporabnik odda vlogo za članstvo v AmCham Slovenija in se strinja z določbami Statuta AmCham Slovenija, oziroma do preklica privolitve udeleženca v programih AmCham Slovenija, v primeru, da obdelava temelji na tej podlagi. Po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma preklica privolitve se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

 • za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov AmCham Slovenija – brez poseganja v točko d) spodaj;

 • za namene neposrednega trženja – do umika soglasja za takšno obdelavo s strani uporabnika ali ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

 • za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene AmCham Slovenija;

 • za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom; in

 • za lažje ponovno aktiviranje uporabniškega računa – dve leti po prenehanju veljavnosti pogodbe, sklenjene z uporabnikom.

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

9. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube itd. Te funkcije lahko:

 • zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo – številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in

 • nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij.

 

Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ali Youtube stran AmCham Slovenija. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte politike zasebnosti tretje osebe.

10. Zasebnost otrok

Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev AmCham Slovenija morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let ne zbiramo zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev AmCham Slovenija in nam ne posredujte vaših osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove osebne podatke posredoval AmCham Slovenija, nas lahko kontaktirate na office@amcham.si in zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

11. Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. AmCham Slovenija vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. AmCham Slovenija ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani AmCham Slovenija. Predlagamo, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

12. Piškotki

AmCham Slovenija na spletni strani uporablja t.i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.

Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite tu www.amcham.si/sl/piskotki.html.

13. Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko do teh podatkov dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo AmCham Slovenija zagotovil, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). AmCham Slovenija ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

14. Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na:

AmCham Slovenija

Dunajska cesta 156

1000 Ljubljana

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na office@amcham.si ali nas pokličite po telefonu na +386 8 205 13 50.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na AmCham Slovenija, preden se obrnete na oblastne organe.

15. Spremembe Politike zasebnosti

AmCham Slovenija lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (www.amcham.si). Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev AmCham Slovenija po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo Politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

AmCham Slovenija

 © 2019 | AmCham Slovenija | Vse pravice pridržane | Izdelava in oblikovanje   GDPR politika zasebnosti

bottom of page